دوشنبه، 5 آبان 1399 / 2020 October 26
بازدید : 24089 تاریخ درج : 1390/7/5 زمان : 14:21:00
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام

باسمه‌تعالى

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با همكاری جامعه محترم مدرسین و شورای عالی حوزه علمیه برگزار می‌كند:


درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»


استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه


زمان: ساعت 8 الی 9 صبح

مكان: نمازخانه دارالشفاء


قابل توجه بازدیدكنندگان محترم:
از ابتدای سال 1391 فایل های صوتی درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام آیت الله اراكی دام عزه از سایت پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام به آدرس www.rcipt.ir
قابل دریافت می باشد.


مهرماه 1390

1 فقه نظام سیاسی اسلام یكشنبه       1390/7/3
2 فقه نظام سیاسی اسلام دوشنبه       1390/7/4
3 فقه نظام سیاسی اسلام سه شنبه     1390/7/5
4 فقه نظام سیاسی اسلام چهارشنبه   1390/7/6
5 فقه نظام سیاسی اسلام شنبه          1390/7/9
6 فقه نظام سیاسی اسلام یكشنبه     1390/7/10
7 فقه نظام سیاسی اسلام دوشنبه     1390/7/11
8 فقه نظام سیاسی اسلام سه شنبه   1390/7/12
9 فقه نظام سیاسی اسلام چهارشنبه 1390/7/13
10 فقه نظام سیاسی اسلام شنبه        1390/7/16
11 فقه نظام سیاسی اسلام دوشنبه     1390/7/18
12 فقه نظام سیاسی اسلام سه شنبه   1390/7/19
13 فقه نظام سیاسی اسلام چهارشنبه 1390/7/20
14 فقه نظام سیاسی اسلام شنبه        1390/7/23
15 فقه نظام سیاسی اسلام یكشنبه     1390/7/24
16 فقه نظام سیاسی اسلام سه شنبه   1390/7/26
17 فقه نظام سیاسی اسلام چهارشنبه 1390/7/27
18 فقه نظام سیاسی اسلام شنبه       1390/7/30

آبان ماه  1390

19 فقه نظام سیاسی اسلام یكشنبه        1390/8/1
20 فقه نظام سیاسی اسلام دوشنبه        1390/8/2
21 فقه نظام سیاسی اسلام سه شنبه      1390/8/3
22 فقه نظام سیاسی اسلام چهارشنبه     1390/8/4
23 فقه نظام سیاسی اسلام شنبه           1390/8/7
24
فقه نظام سیاسی اسلام یكشنبه         1390/8/8
25 فقه نظام سیاسی اسلام دوشنبه         1390/8/9
26 فقه نظام سیاسی اسلام سه شنبه      1390/8/10
27 فقه نظام سیاسی اسلام چهار شنبه    1390/8/11
28 فقه نظام سیاسی اسلام شنبه           1390/8/14
29 فقه نظام سیاسی اسلام یكشنبه         1390/8/15
30
فقه نظام سیاسی اسلام
سه شنبه       1390/8/17
31
فقه نظام سیاسی اسلام
چهارشنبه      1390/8/18
32
فقه نظام سیاسی اسلام
شنبه            1390/8/21
33
فقه نظام سیاسی اسلام یك شنبه       1390/8/22
34
فقه نظام سیاسی اسلام دوشنبه         1390/8/23

 آذرماه 1390


35 فقه نظام سیاسی اسلام یكشنبه        1390/9/20
36 فقه نظام سیاسی اسلام دوشنبه        1390/9/21
37 فقه نظام سیاسی اسلام سه شنبه      1390/9/22
38 فقه نظام سیاسی اسلام چهارشنبه     1390/9/23
39
فقه نظام سیاسی اسلام شنبه            1390/9/26
40
فقه نظام سیاسی اسلام یكشنبه         1390/9/27
41فقه نظام سیاسی اسلام دوشنبه         1390/9/28


دی ماه 1390

42فقه نظام سیاسی اسلام شنبه            1390/10/03
43فقه نظام سیاسی اسلام یكشنبه          1390/10/04
44فقه نظام سیاسی اسلام دوشنبه          1390/10/05
45فقه نظام سیاسی اسلام سه شنبه        1390/10/06
46فقه نظام سیاسی اسلام چهارشنبه       1390/10/07
47
فقه نظام سیاسی اسلام دوشنبه          1390/10/12
48
فقه نظام سیاسی اسلام سه شنبه         1390/10/13
49فقه نظام سیاسی اسلام چهارشنبه        1390/10/14
50فقه نظام سیاسی اسلام شنبه              1390/10/17
51
فقه نظام سیاسی اسلام یكشنبه           1390/10/18


  بهمن ماه 1390

52
فقه نظام سیاسی اسلام شنبه            1390/11/15
53
فقه نظام سیاسی اسلام یكشنبه           1390/11/16
54
فقه نظام سیاسی اسلام دوشنبه          1390/11/17
55
فقه نظام سیاسی اسلام سه شنبه         1390/11/18
56
فقه نظام سیاسی اسلام  چهارشنبه         1390/11/19
57فقه نظام سیاسی اسلام  یكشنبه            1390/11/23
58فقه نظام سیاسی اسلام  دوشنبه            1390/11/24
59فقه نظام سیاسی اسلام  سه شنبه          1390/11/25
60فقه نظام سیاسی اسلام   شنبه              1390/11/29

اسفند ماه 1390

61فقه نظام سیاسی اسلام  دو شنبه          1390/12/01
62فقه نظام سیاسی اسلام  سه شنبه          1390/12/02
63فقه نظام سیاسی اسلام چهار شنبه       1390/12/03
64فقه نظام سیاسی اسلام  شنبه              1390/12/06
65فقه نظام سیاسی اسلامیك شنبه          1390/12/07
66فقه نظام سیاسی اسلامدو شنبه          1390/12/08
67فقه نظام سیاسی اسلامسه شنبه          1390/12/09
68فقه نظام سیاسی اسلامچهار شنبه       1390/12/10
69فقه نظام سیاسی اسلامیك شنبه        1390/12/14
70فقه نظام سیاسی اسلامدو شنبه         1390/12/15
71فقه نظام سیاسی اسلامسه شنبه         1390/12/16
72فقه نظام سیاسی اسلامچهار شنبه       1390/12/17
73فقه نظام سیاسی اسلامشنبه              1390/12/20
74فقه نظام سیاسی اسلامیكشنبه           1390/12/21
75فقه نظام سیاسی اسلامدوشنبه            1390/12/22
76فقه نظام سیاسی اسلامسه شنبه          1390/12/23
77فقه نظام سیاسی اسلام چهارشنبه         1390/12/24


قابل توجه بازدیدكنندگان محترم:
از ابتدای سال 1391 فایل های صوتی درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام آیت الله اراكی دام عزه از سایت پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام به آدرس www.rcipt.ir
قابل دریافت می باشد.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*