جمعه، 3 اردیبهشت 1400 / 2021 April 23
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
کتاب : خبرگان ملت دفتر اول
اسامى نمايندگان دوره اوّل مجلس خبرگان رهبرى
اسامى حضرات آيات و حجج اسلام نمايندگان محترم مجلس خبرگان رهبرى «دوره اوّل»

اسامى حضرات آيات و حجج اسلام نمايندگان محترم مجلس خبرگان رهبرى «دوره اوّل»

رديف
نام و نام خانوادگى
حوزه انتخابيه
1
آقاى بيوك خليل زاده «مروّج» آذربايجان شرقى
2
آقاى سيّدابوالفضل‌موسوى‌تبريزى آذربايجان شرقى
3
آقاى سيّد محسن موسوى تبريزى آذربايجان شرقى
4
آقاى عبدالحسين غروى*آذربايجان شرقى
5
آقاى محسن مجتهد شبسترى آذربايجان شرقى
6
آقاى مسلم ملكوتىآذربايجان شرقى
7
آقاى هيبت اللّه يكتائى آذربايجان شرقى
8
آقاى سيّد على اكبر قرشى آذربايجان غربى
9
آقاى على احمدى(ميانجى) آذربايجان غربى
10
آقاى مرتضى بنى فضلآذربايجان غربى
11
آقاى سيّد جلال الدّين طاهرى اصفهان
12
آقاى سيّد محمد حسينى(كاشانى) اصفهان
13
آقاى سيّد مهدى يثربىاصفهان
14
آقاى عبّاس ايزدى*اصفهان
15
آقاى محمد تقى مرواريدايلام
16
آقاى ابراهيم جمال يوسفى(دشتى) بوشهر
17
آقاى احمد آذرى قمىتهران
18
آقاى اكبر هاشمى رفسنجانىتهران
19
آقاى سيّدمحمدباقر اسدى خوانسارى تهران
20
آقاى حسين راستى(كاشانى)تهران
21
آقاى سيّد على حسينى خامنه‌اى تهران
22
آقاى صادق خلخالىتهران
23
آقاى سيّدعبدالكريم موسوى اردبيلى تهران
24
آقاى على اكبر مشكينىتهران
25
آقاى غلامرضا رضوانىتهران
26
آقاى محمد امامى كاشانىتهران
27
آقاى محمد باقر باقرى كنىتهران
28
آقاى محمد محمدى گيلانىتهران
29
آقاى سيّدهادى خسروشاهىتهران
30
آقاى يوسف صانعىتهران
31
آقاى ابراهيم امينى چهارمحال‌بختيارى
32
آقاى ابوالحسن مقدّسى شيرازى خراسان
33
آقاى ابوالقاسم خزعلىخراسان
34
آقاى اسماعيل فردوسى پورخراسان
35
آقاى عبّاس واعظ طبسىخراسان
36
آقاى عبدالجواد غرويانخراسان
37
آقاى على اصغر معصومىخراسان
38
آقاى على اكبر اسلامى تربتى* خراسان
39
آقاى محمد مهدى ربّانى املشى* خراسان
40
آقاى محمد واعظ عبائىخراسان
41
آقاى احمد جنّتىخوزستان
42
آقاى حسن همّتىخوزستان
43
آقاى سيّدمحمدعلى‌موسوى جزائرى خوزستان
44
آقاى محمد حسين مجتهدىخوزستان
45
آقاى غلامحسين جمىخوزستان
46
آقاى سيّد اسماعيل موسوىزنجان
47
آقاى سيّد محمد موسوى خوئينى‌ها زنجان
48
آقاى هادى باريك بينزنجان
49
آقاى محمد مؤمنسمنان
50
آقاى سيّد مهدى عبادىسيستان و بلوچستان
51
آقاى محمد اسحاق مدنىسيستان و بلوچستان
52
آقاى اسداللّه ايمانىفارس
53
آقاى سيّد على اصغر دستغيبفارس
54
آقاى سيّد على محمد دستغيبفارس
55
آقاى محمدصادق حائرى (شيرازى) فارس
56
آقاى محى الدين فاضل هرندىفارس
57
آقاى سيّد على حسينىكردستان
58
آقاى عبداللّه محمدىكردستان
59
آقاى محمد على موحّدى كرمانى كرمان
60
آقاى محمد هاشميانكرمان
61
آقاى مرتضى فهيمكرمان
62
آقاى حسين معصومى (زرندى) كرمانشاه
63
آقاى مجتبى حاج آخوندكرمانشاه
64
آقاى قربانعلى شهميرىكهكيلويه وبويراحمد
65
آقاى صادق احسانبخشگيلان
66
آقاى عبّاس محفوظىگيلان
67
آقاى محمد على فيضگيلان
68
آقاى مختار امينيان گيلان
69
آقاى سيّد حسن طاهرى خرم آبادى لرستان
70
آقاى محمد باقر سلطانىلرستان
71
آقاى اسماعيل صالحى‌مازندرانى مازندران
72
آقاى سيّد كاظم نورمفيدى مازندران
73
آقاى حسين محمدى لائينى مازندران
74
آقاى سيّد جعفر كريمى مازندران
75
آقاى عبداللّه واعظ جوادى‌آملى مازندران
76
آقاى هادى روحانى رادمازندران
77
آقاى جلال طاهر شمس*مركزى
78
آقاى محمد فاضل لنكرانىمركزى
79
آقاى سيّد مهدى روحانىمركزى
80
آقاى ميرزا محمد انوارىهرمزگان
81
آقاى حسين نورىهمدان
82
آقاى محمد باقر محى الدّين انوارى همدان
83
آقاى روح اللّه خاتمى*يزد

در جلو برخى از اين نام‌ها علامت(*) آمده كه به مفهوم آن است اين شخصيّت محترم، از دار دنيا رحلت كرده است و نيز در جلو برخى ديگر، علامت (**) آمده كه به مفهوم آن است در انتخابات ميان‌ دوره‌اى مجلس خبرگان، نماينده جایگزين، برگزيده شده است.